Economia

03 May 2018
Contextul socio-economic general

România se bucură de un potențial de dezvoltare important, însă nefolosit. Cu o suprafață totală de 238 mii km2 și o populație de peste 21 milioane de locuitori, România este, ca mărime, cel de-al doilea nou stat membru al Uniunii Europene, dupa Polonia.

Ea reprezintă 6% din suprafața totală a Uniunii Europene și 4% din populația acesteia. Investitțile și competitivitatea din România constituie încă elemente care trebuie îmbunătățite, pentru a se reuși o accelerare a creșterii economice și asigurarea unei convergențe a veniturilor cu cele din UE. În anul 2005, România deținea mai puțin de 1% din PIB-ul Comunităjii Europene, înregistrând o creștere rapidă a PlB-uIui pe cap de locuitor, dar rămânând la 34% din media Uniunii celor 25 (INS - Anuarul Statistic al României, 2006).

Aceste discrepanțe sunt în curs de diminuare, în urma integrării în Uniunea Europeană. Economia românească se dezvoltă într-un ritm rapid, comparativ cu economia din UE, iar nivelul PIB incepe să crească.

După înregistrarea unui declin important, către sfârșitul anilor 1990, economia românească și-a reluat creșterea începând cu anul 2000 și a înregistrat o rată anuaiă medie de creștere de 5%. Vârful acestei evoluții a fost atins în 2004, înregistrănd o rată de creștere a PIB de 8,5% față de anul anterior.

Forța de muncă

Creșterea economică recentă, concentrată în mare parte în sectoarele urbane, non-agricole ale economiei, atrage populația activă în zonele urbane. Migrarea în exterior a populației rurale tinere, alături de imbătrânirea populației rurale, conduce la un declin al forței de muncă disponibile din spațiul rural.

Populația rurală activă a scăzut cu aproape 7% în perioada 2002- 2005, ajungând la circa 4,5 milioane, în timp ce populația activă urbană a crescut cu 3%. În cifre absolute, rata de ocupare a urmat îndeaproape această tendință, aproximativ 4,2 milioane de persoane având locuri de munca în zona rurală.

Rata de ocupare a populației din mediul rural, raportate la totalul populației active rurale, cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani, a scăzut cu 6,8%, în perioada 1998 -2005, atingand procentul de 61,6% în anul 2005.

 

Profilul economic dominant al comunei CÂȚCĂU  este agricol, fapt ilustrat semnificativ de numărul foarte mic al agenților economici de pe raza comunei. În majoritatea absolută, agenții economici din comună au ca obiect principal de activitate comerțul sau prestările de servicii.

Agenții economici principali din comună sunt prezentați în tabelul de mai jos:


 

Denumire

Obiect de activitate

 

SCIMM HDRO EST SRL 

 Fabrica furtune sub presiune

 

SC MOBICOM SRL

 Atelier sculptural

 

SC TRANS AGROPLAST SRL

 Balastieră

 

SC OPTICROM SRL

 Firma de cablu TV

 

SC ROMDAN SRL

 Comerț

 

SC MIV TOM SRL 

 Comerț

 

SC SIROLA SRL

 Comerț

 

Precum în majoritatea localităților rurale din Romănia și în comuna CÂȚCĂU se practică intensiv agricultura de subzistență, lucru care afectează negativ randamentul și productivitatea suprafețelor agricole. Suprafețele de teren arabil se pretează culturilor de cereale, păioase, porumb, cartof, plante furajere, legume. Se cresc: bovine, ovine, porcine, cabaline, păsări. Toate aceste acitivități agricole se desfășoară în cadrul a două sectoare: privat și individual.

În anul 2007, structura economică a populației comunei CÂȚCĂU  era urmatoarea:

Pensionari- 575
Salariați -  1023
Șomeri -    69
Elevi -       180
Navetiști-   38

Persoane ocupate în agricultură -1280

Populația activă a fost de 1598 persoane, iar rata șomajului de 3 %, situându-se sub media națională (4,1 % în decembrie 2007).

Luând în considerare tipologia structurii economice a populației comunei, măsurile ce se vor intreprinde în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă vor urmări în principal:

-  creșterea gradului de ocupare a forței de muncă;

-  măsuri de sprijinire a șomerilor;

-  reconversia profesională a unor categorii de șomeri;

-  organizarea de acțiuni de consiliere în cariere și reorientarea profesională pentru persoanele cu vârsta între 18 si 40 de ani;

-  creșterea mobilității, flexibilității și adaptabilității forței de muncă prin programe de formare continuă;

-  garantarea șanselor egale prin transparența ofertelor de locuri de muncă;

-  orientarea spre activități non-agricole a populației.

 La nivelul comunei CÂȚCĂU activitatea economico-socială se axează pe următoarele domenii:

prestări servicii și comerț;

agricultură;

transport și distribuție apă, energie electrică și gaze.

 
Prestări de servicii și comerț

Analiza activităților comerciale, de artizanat și servicii indică faptul că, în ciuda aparențelor, numărul de locuitori din zona rurală ocupată în activitățile de acest tip e nesemnificativ.

În realitate, datele INS cu privire la numărul de micro-întreprinderi fac referire doar la numărul unităților cu 1-9 angajați care desfășoară activități economice și care au fost identificate pe baza bilanțului contabil, document care nu este cerut și în cazul PFA și AF. Prin urmare aceste date nu includ numărul de PFA și AF. Totuși, venitul care poate fi obținut din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistență, existând nevoia acută de dezvoltare a acestor activități, care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale în ansamblul ei. Sectorul micii industrii artizanale, dezvoltat în perioada comunistă sub forma cooperației, a înregistrat o scădere majoră după anul 1989.

La începutul anului 2008, în domeniul prestărilor de servicii și comerțului, în comuna CÂȚCĂU  activau mai multi agenți economici, dintre care amintim:

SCROMDANSRL  -comerț

SCMIVTOMSRL    -comerț

SCSIROLASRL    -comerț

 

Opțiunile fundamentale ale agriculturii în această perioadă sunt reforma și implementarea cu succes a Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene. Obiectivele și prioritățile cele mai importante vizează creșterea producției și productivității agricole în vederea formării unei piețe deschise și competitive.

Comuna CÂȚCĂU, deține o suprafață agricolă de 2.364 ha, din care:

Arabil: 1146 ha

Pășuni: 613 ha

Fânețe: 516 ha

Vii și livezi:       74 ha

Suprafața neagricolă a comunei este de 1.390 ha, din care:

Păduri: 1146 ha

Ape: 47 ha

Drumuri: 91 ha

Curți și construcții:      83 ha

Teren neproductiv:     23 ha

Efectivele de animale au scăzut drastic pe parcursul perioadei de tranziție. Desființarea sau privatizarea cooperativelor agricole de producție și a fermelor de stat au avut drept rezultat apariția unor modificări structurale semnificative. Neputând utiliza spațiile și dotările tehnice din fostele unități de producție intensivă, micii agricultori s-au bazat pe creșterea animalelor, în principal pentru consum propriu.

Locuitorii comunei CÂȚCĂU  dețin (capete):

Bovine - 427

Porcine -1.125

Ovine -  1.950

Caprine- 16

Păsări -  10.210

Cabaline-132

Producția agricolă înregistrată în comuna CÂȚCĂU  în anul 2007 a fost de (tone/ hectar):

> Grâu -3

> Fasole-1

> Porumb-5,5

> Castraveți-20

> Roșii-15

>Ceapă-15

> Cartofi-20

> Usturoi-5

> Varză-20

> Rădăcinoase-20

> Ardei-20

> Alte legume-5

> Plante de nutreț-3

> Pășuni-20Parcul de mașini agricole rămâne deficitar. Numărul de tractoare și utilaje agricole din România a scăzut la începutul perioadei de tranziție, apoi a început să crească, însă treptat. Parcul de tractoare și combine pentru producția de cereale a fost cel mai afectat.

În prezent, numărul tractoarelor reprezintă numai 40% din nivelul anului 1989, în timp ce cel al combinelor se situeazaă la 77%. Pe de altă parte, numărul de tractoare a înregistrat o creștere ușoară, iar încărcătura de teren arabil per tractor s-a imbunătățit, scăzând de la 62 ha, în 1989, la 54 ha, în 2005. Cu toate acestea, parcul actual de mașini agricole este în mare măsură depășit, iar acest lucru duce la pierderi mari de recoltă și nu rezolvă problema campaniilor de recoltare lungi.

În ceea ce priveste parcul de tractoare și mașini agricole, la nivelul comunei CÂTCĂU  acesta este, în general, uzat fizic și moral, insuficient numeric pentru practicarea unei agriculturi performante. La începutul anului 2008 existau în dotare:

Tractoare - 42

Pluguri pentru bactoare - 32

Combine pentru recoltat cereale păioase - 3

Cultivatoare - 8

Grape cu tracțiune mecanică - 24

Mașini erbicidat - 3

Remorci - 26

Mașini de recoltat sfecla - 0

Căruțe-77

Prășitoare - 39

Semănători păioase - 4

Mașini pt. recoltat porumb -1