Program de dezvoltare economico-social a comunei -

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI CÎŢCĂU - 2008- 2013

INTEGRARE EUROPEANĂ

1. Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene în perioada 2008-2013
• Se va urmări în principal creșterea permanentă a portofoliului de proiecte, în conformitate cu prioritățile de dezvoltare locală ale comunei;

• Se va urmări pregătirea corespunzătoare a documentațiilor tehnico-economice necesare eligibilității proiectelor de infrastructură (studii de fezabilitate, memorii justificative, studii de impact etc.) pentru a fi depuse spre finanțare prin intermediul fondurilor europene;

• Se vor urmări în permanență oportunitățile de finanțare active în cadrul cărora Consiliul Local CÎŢCĂU este aplicant eligibil, pentru optimizarea gradului de atragere a fondurilor nerambursabile la nivelul comunei;

• Se va asigura cofinanțarea atât a proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare, cât și a diverselor programe cu finanțare nerambursabilă propuse spre finanțare, în care Consiliul Local este aplicant eligibil;

• Consiliul Local CÎŢCĂU va acorda o atenție deosebită calificării profesionale a funcționarilor publici în domeniul managementului proiectelor cu finanțare externă, prin participarea acestora la pregătirea continuă organizată de structurile administrației locale și județene, precum și de Organismele Intermediare care răspund de gestionarea fondurilor europene în județul Cluj;

• În cazul proiectelor complexe se va solicita de către CL CÎŢCĂU asistența tehnică necesară accesării fondurilor și implementării proiectelor câștigate, de la structuri publice sau private, specializate în acest gen de activități;

• Crearea unui sistem informațional pertinent, permanent reactualizat de cunoaștere a priorităților strategice ale primăriilor din localitățile limitrofe, pentru crearea urgentă de parteneriate (Asociatii de Dezvoltare Intercomunitară) în conformitate cu legislația în vigoare ( Legea 215 / 2001) fără de care fondurile europene sunt mult mai greu de accesat;

2. Creșterea capacității administrative a comunei CÎŢCĂU în privința procedurilor europene cu privire la derularea fondurilor nerambursabile

• Familiarizarea funcționarilor publici cu procedurile impuse de Programele Operaționale Sectoriale;
• Continua implementare a proiectelor aflate în derulare;
• Întocmirea de noi proiecte;
3. Parteneriat cu cetățenii comunei
• Organizarea de întâlniri periodice;
• Informarea persoanelor sau organizațiilor din comună privind posibilitățile de accesare de fonduri;

MEDIUL DE AFACERI
1. Oferirea de facilități investitorilor
2. Organizarea unui dialog real, pe baze egale între reprezentanții mediului de afaceri și cei ai Consiliului Local CÎŢCĂU
3.Crearea unor baze de date la nivel local, cu activele disponibile
4.Realizarea unei comunicări eficiente cu toți investitorii interesați

EDUCATIE
1.Reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor
• Lucrări de reparații și modernizare a spațiilor de învățământ (exterioare și interioare), reparații acoperiș , finisaje interioare și exterioare;
• Refacerea pardoselilor, înlocuire tâmplărie uși și ferestre cu tâmplărie PVC sau aluminiu și geam termopan, amenajare grupuri sanitare exterioare, verificări instalații electrice;
• Realizarea instalațiilor de apă potabilă la grupurile sanitare și laboratoare, rezolvarea canalizării;
• Modernizarea bazelor sportive în toate unitățile de învățământ;
• Amenajarea grupurilor sanitare exterioare la gradinițe, realizarea instalațiilor de apă potabilă;
• Amenajarea spațiilor de joacă ale gradinițelor.
2.Amenajarea câte unei săli de informatică în toate școlile comunei
3.Amenajarea de cabinete școlare
4.Modernizare grădinițe
5.Amenajări terenuri de sport

PROTECTIE SOCIALĂ

1.Protecția familiilor aflate în dificultate - Acordare de sprijin material familiilor aflate în dificultate
2.Protecția persoanelor cu probleme sociale sau cu handicap - Acordarea ajutoarelor sociale la zi și plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru toate persoanele îndreptățite conform legii din comună

SĂNĂTATE
1.Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
• Stimularea initiațivei medicilor comunei în vederea atragerii de fonduri pentru dotarea cabinetelor medicale cu aparatura medicală necesară efectuării unor minime investigații medicale;
• Realizarea unei baze de date referitoare la starea de sănătate a populației din comună.
2.Îmbunătățirea condițiilor igenico-sanitare în școli și
grădinițe
• Reparații și igienizare a clădirilor școlilor din comună, amenajarea și dotarea grupurilor sanitare exterioare
3.Profilaxie medicală
• Stimularea implicării medicilor din comună în activități de educație a elevilor în domeniul profilaxiei unor boli specifice tinerilor și în prevenirea unor deprinderi comportamentale nocive pentru sănătate (ex: fumatul, consumul drogurilor, alcool).
4.Înființare cabinet stomatologic -Asigurare spațiu necesar medicului stomatolog

ORDINE PUBLICĂ ȘI PROTECTIE CIVILĂ
1.Îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică
• Reactualizarea planurilor de ordine și siguranță a comunei pt. identificarea și contracararea factorilor de risc la adresa ordinii publice;
• Amenajarea, în incinta postului local de Poliție, a unei săli de primire corespunzătoare a cetățenilor;
• Creșterea eficienței și calității activității de relații publice cu accent pe soluționarea reclamațiilor;
• Acțiuni comune pentru prevenirea și depistarea delictelor
• Înființare compartiment Poliție Comunitară;
2.Eficientizarea activităților de protecție civilă

• Dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei CÎŢCĂU cu echipament individual de protecție și pregătirea acestuia pentru intervenții în caz de dezastre;
• Acțiuni de informare publică și conștientizare a populației în vederea prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor în gospodării și pe terenurile agricole.

AGRICULTURA ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ
1.Implementarea agriculturii moderne
• Activități de îndrumare în domeniul agricol, veterinar și ecologic pentru înființarea de asociații și ferme agricole
• Schimburi de experiență cu localități din țară și din Uniunea Europeană
2.Renovarea și dezvoltarea comunei
• Investiții masive în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii comunei

REFORMA ADMINISTRATIEI PUBLICE

1. Creșterea capacității administrative a autorităților publice locale al comunei
2.Îmbunătățirea relației administrație - cetățean
3.Îmbunătățirea tehnicii din dotare

TURISM RURAL
1.Dezvoltarea serviciilor
2.Înființarea de pensiuni turistice
3.Promovare obiective turistice
•Colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, în vederea introducerii comunei CÎŢCĂU în circuitele turistice culturale și religioase;
•Organizarea unor întâlniri pentru schimburi de idei cu reprezentanții Asociației Naționale pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), în vederea identificării celor mai bune metode de promovare a comunei;
•Editarea unor materiale de promovare a comunei

 INFRASTRUCTURA SI DEZVOLTAREA EDILITARĂ A COMUNEI
1.Modernizarea infrastructurii
• Modernizare drumuri comunale și înființare rețea canalizare CÎŢCĂU și SĂLIȘCA;
• Asfaltare drum comunal 1 - MUNCEL;
• Extindere rețea de apă în localitatea MUNCEL;
• Înființare rețea canalizare în localitatea MUNCEL;
• Extindere rețea de iluminat stradal în toate satele comunei;
• Realizare "Parcuri de joacă pentru copii" în toate satele comunei;
• Realizare spații de recreere pentru cetățenii comunei în toate satele comunei;
• Amenajare terenuri de sport în toate satele comunei;
• Construire și dotare sală de sport în localitatea CÎŢCĂU;
• Construire și dotare centru de sănătate în CÎŢCĂU și SĂLIȘCA;
• Construcție capele în cimitir în toate satele comunei ;
• Reabilitare școli și grădinițe;
• Reabilitare cămine culturale în CÎŢCĂU și SĂLISCA;
• Construire sediu nou Primăria CÎŢCĂU;
• Pietruire (sau chiar asfaltare acolo unde este posibil) drumuri de acces spre fermele agricole în toate satele comunei CÎŢCĂU.

PROTECTIA MEDIULUI
1.Colectarea, transportul,tratarea și depozitarea
controlată a deșeurilor solide
• Dotarea gospodăriilor cu europubele care să permită colectarea selectivă a deșeurilor;
• Educarea și conștientizarea populației privind colectarea selectivă;
• Amenajarea unui centru de colectare a deșeurilor refolosibile în CÎŢCĂU.
2.Reducerea poluării solului
• Reducerea utilizării fertilizanților chimici
3. Reducerea poluării generale
• Achiziționarea și amplasarea de toalete ecologice în zonele frecventate des de cetățeni.

CULTURĂ SI CULTE

1.Îmbunătățirea vieții culturale și spirituale a
comunei
• Înființarea unui ansamblu de jocuri tradiționale;
• Permanentizarea Zilelor Comunei CÎŢCĂU;
• Reeditarea monografiei comunei;
• Editarea unor pliante turistice cu prezentarea comunei;
• Înfrățirea comunei CÎŢCĂU cu localități comunale din UE pentru realizarea de schimburi de informații, vizite reciproce;
• Înființarea unei publicații (unui ziar) al comunei;
• Înființarea unor centre de practicar e a meșteșugurilor artistice printr-un program de identificare a micilor meseriași și îndrumarea lor pentru înființarea de microîntreprinderi;
• Instituirea unui program de colaborare cu oamenii în vârstă ai satului, în vederea identificării unor obiecte de cult, costume populare, unelte agricole și meșteșugărești vechi pentru înființarea unui muzeu capabil să conserve peste ani identitatea culturală a comunei CÎŢCĂU;
• Creșterea fondului de carte al bibliotecii comunale.