Cultură şi învăţământ

Capitalul uman prezintă o importanță deosebită pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind de nivelul educației, al cunoștințelor și calificării. Deși îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al infrastructuiii de bază este un element important în dezvoltarea socio-economică a mediului rural, formarea profesională reprezintă „motorul" pentru o bună dezvoltare.

Educația și formarea sunt esențiale pentru comunitățile rurale, dar în ceea ce privește infrastructura școlară există discrepanțe evidente. Deși se poate spune că numărul de școli din mediul rural depășește necesitățile populației, calitatea educației este redusă pe de o parte din cauza slabei dotări a infrastructurii educaționale, iar pe de altă parte din cauza nivelului de pregătire/experiență al profesorilor.

Cele mai multe dintre școli au nevoie de renovări, mobiier, utilități de bază și material didactic. Infrastructura și facilitățile aferente educației profesionale și educației primare constituie instrumente importante pentru conversia forței de muncă agricole în fortă de muncă non-agricolă.

Structurile de invățământ profesional și primar sunt esențiale pentru reconversia profesională a lucrătorilor agricoli, deoarece majoritatea agricultorilor au doar cunoștințe elementare de mecanică sau din alte domenii tehnice.

Nivelul scazut de instruire se reflectă în calitatea forței de muncă din mediul rural, fiind un factor restrictiv pentru dezvoltarea economică din această zonă. Diversificarca activităților economice nu este susținută de lucrători cu formare sau experiență specifică diverselor tipuri de meserii, deoarece sistemul educațional nu a fost adaptat cerințelor specifice din mediul rural.

Instituțiile de invățământ din spațiul rural, reprezentate de grădinițe, unități primare și gimnaziale sunt slab dotate în ceea ce privește materialul tehnic și didactic.

Tehnologia IT și echipamentele hardware și software sunt rar intâlnite în cadrul școlilor din spațiul rural în timp ce echipamentul necesar formării profesionale sau pentru ucenici estc învechit sau lipsește. O problemă suplimentară o constituie dificultatea de a atrage personal calificat în zonele rurale.

In comuna CÂȚCĂU functionează următoarele școli și grădințe:

1

 Școala

cu clasele I-VIII Câțcău

2   Școala

cu clasele 1-IV Saiișca

3

Școala

 cu clasele I-V Muncel

4

Gradința

 Câțcău

5

Grădinița

 Saiișca

 

Baza materială a sistemului instituțional în care se desfașoară activitatea de educație și învățământ dispune de:

 

> Săli de clasă:

17

>  Cabinete școlare:

4

> Laboratoare:

1

> Săli de sport:

1

> Săli de gimnastică:

1

> Biblioteci:

1

> Săli de informatică-

1

Cultura

O componentă importantă a vieții satului este cultura, domeniu care poate contribui în mod specific la creșterea gradului de atractivitate a satului pentru populația tânară. Mijloacele prin care se transmite cultura în mediul rural sunt: căminele și alte așezăminte culturale, bibliotecile, cinematografele, radioul, televiziunea și Internetul.

În ultimii 10-15 ani s-a putut constata o continuă degradare a mediului cultural al României pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului, atât din partea bugetului public, cât și din partea finanțatorilor privați.

Această situație a capătat aspecte alarmante în multe zone rurale, unde majoritatea căminelor culturale (cca. 97%) beneficiază de un sediu propriu, dotarea fiind nesatisfăcătoare (pentru cca. 80%), sau și-au încetat activitatea și servesc altor destinații.

Situația bibliotecilor este caracterizată și ea de o tendință descendentă, mai mult sau mai puțin asemănătoare cu a altor domenii din viața culturală a satelor. Cu toate că în anul 2005 se înregistra un număr de 8.239 de biblioteci, doar o mică parte dintre acestea desfășurau activități specifice.

În domeniul cultural, comuna CÂȚCĂU  nu are o situație bună existând o singură bibliotecă și doar două cămine culturale care necesită renovări și dotări adecvate. Pe raza comunei nu activează formații artistice sau rapsozi populari.

Evenimente deosebite care au loc in comună:

Sărbătoarea „Fiii Satului" are loc anual în luna iulie, o dată cu Hramul Bisericii Ortodoxe din Câțcău, la sărăatoarea Sfântului Prooroc Iie Tezviteanul.

Turism și agrement

Turismul rural și agro-turismul (specific legate de activitățile din fermă) sunt activități generatoare de venituri alternative, ceea ce ofera posibilități de dezvoltare a spațiului rural, datoritî peisajelor unice, ariilor semi-naturale vaste, ospitalității înăscute a locuitorilor din mediul rural.

Conservarea tradițiilor, culturii, a specialitătțlor culinare și a băuturilor precum și diversitatea resurselor turistice rurale oferă potențial pentru dezvoltarea acestui sector.

Comuna CÂȚCĂU nu face nici ea excepțe, deținând în acest domeniu un bun potențial natural, însă insuficient valorificat:

Pensiuni turistice: nu există nici o pensiune turistică pe raza comunei;

Mănăstiri: nu există pe raza comunei

Biserici:

Biserica Ortodoxă „Sf. Nicolae", Câțcău

Biserica Ortodoxă „Sf. Prooroc Ilie și Sf. Nicolae", Câțcău

Biserica Reformată Câțcău

Biserica Penticostală Câțcău

Biserica Baptistă Câțcău

Biserica Ortodoxă „Taierea Capului Sf. Prooroc loan Botezătorul", Salișca

Biserica Reformată Salișca

Biserica Ortodoxă "Sf Nicolae" Muncel

Biserica Penticostală Muncel

 

Monumente istorice:

Biserica de lemn monument istoric „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril", din Salișca, datată în sec. al XVIII-lea;

Biserica monument istoric „Sf.Nicolae" din Muncel, datată în secolul al XVIII-lea (aproximativ anul 1700);

Schituri arheologice pe Muncelul-Saliștii.

La începutul anului 2008 în comuna CÂȚCĂU nu exista nici un loc de cazare și totodată nu exista un centru de informare turistică.